Regler för annonsering Valpar födda och Genomförda parningar

För att få annonsera på SBFK:s hemsida krävs:

Vi vill uppmuntra alla att avelsdjuren är DNA-testade för POAG. Dock inget krav för annonsering på hemsidan.

Annonsering Grupp A
Där ska parningen följa rekommendationerna i RAS (Rasspecifika avelsstrategier). För att få annonsera Genomförd parning eller Valpar födda i Grupp A gäller:
  • Båda föräldrarna ska ha minst Very Good på utställning efter 15 månaders ålder.
  • Båda föräldrarna ska ha lägst 3:e pris på drevprov.
  • Inavelsgraden enligt SKK:s beräkning får vara max 2,5 %.
  • Hanhunden får under sin livstid inte bidra med fler än 25% av ett normalårs registreringar sett över de senaste fem åren.
Annonsering Grupp B
För att få annonsera Genomförd parning eller Valpar födda i Grupp B gäller:
  • En av föräldrarna ska ha minst Very Good på utställning efter 15 månaders ålder.
  • En av föräldrarna ska ha lägst 3:e pris på drevprov.
  • Inavelsgraden enligt SKK beräkning får vara max 6,25 %.
  • Hanhunden får under sin livstid inte bidraga med fler än 25% av ett normalårs registreringar sett över de senaste fem åren.

Saxat från SKK:s hemsida:

Innan du fattar ett parningsbeslut måste du ha tillräckliga kunskaper om parning, dräktighet och valpning och veta vilka olika utmaningar du kan ställas inför fram till att valparna är leveransklara. Du måste veta vilka kostnader som är förknippade med avel, vilka riktlinjer och regler som gäller och vilka avtal som ska undertecknas. Du måste dessutom veta hur du ska göra för att välja en lämplig partner till din hund, ditt val påverkar inte bara valparna utan rasens utveckling i stort. Hanhundsägare har också ett ansvar

Det är alltid tikägaren som väljer en passande avelshane till sin nästa kull. Hon eller han har därför ett stort ansvar för att hundaveln bedrivs på ett bra sätt. Men det har hanhundsägare också! Hanhunden och tiken kommer i lika hög grad att påverka utvecklingen inom rasen.

Hitta information
Du har bäst förutsättningar för att den första valpkullen ska bli en positiv upplevelse om du förbereder dig noga. Det handlar om att fördjupa sina kunskaper – och att ta konsekvenserna som den ökade insikten kan medföra. Oavsett hur gullig och rar din tik är kan det hända att du kommer fram till att hon inte håller måttet som avelshund.

Den rasspecifika avelsstrategin
Ett tips är att du börjar med att ta en titt på den rasspecifika avelsstrategin, RAS, för just din hundras. Den finns på rasklubbens webbplats, och du hittar den också i Hundraguiden här på SKKs webbplats, se länken nedan. I RAS-dokumentet har klubben arbetat fram en nulägesbild av rasen, man har satt upp mål för aveln och man har formulerat en strategi för att nå dit. Fundera på om din tik och den valpkull du drömmer om är i linje med klubben strategi, om den bidrar till att föra rasen ett litet snäpp närmare målet.

SKKs regler och riktlinjer
Svenska Kennelklubbens grundregler ska du också känna till. Alla medlemmar i SKK är skyldiga att följa dessa regler. Här finns t ex avsnitt om avelsetik, uppfödaretik och om vad som gäller vid försäljning.
SKK har en avelspolicy som ger en god vägledning för hur avel ska bedrivas för att vara ”målinriktad, långsiktig och hållbar” vilket är grundtanken i organisationen. Det är också viktigt att du läser de registreringsregler som gäller för just din hundras. Olika raser har olika bestämmelser för att valpar ska kunna registreras. För de raser som ingår i hälsoprogram, till exempel mot höftledsdysplasi (HD) eller ögonsjukdomar, gäller att avelsdjuren ska ha ett undersökningsresultat officiellt fastställt före parning. Detta är logiskt: eftersom rasen har ett hälsoprogram är sjukdomen/defekten en viktig aspekt vid valet av avelsdjur, därför ska man känna till resultatet innan man bestämmer vilka hundar som ska användas i aveln. Kontrollera regelverk och bestämmelser så nära en parning som möjligt eftersom det händer att det sker förändringar.

Avelsfunktionärer
Varje specialklubb har avelsfunktionärer, som har god överblick över rasen och kan ge dig värdefull information. Förr i tiden hade avelsråden ofta till uppgift att rekommendera hanhundar till tikägare, men den rollen har man allt mer frångått. I stället lägger man sig vinn om att ha ett helhetsperspektiv och att kunna upplysa till exempel en tikägare om vad som är viktigt att beakta i aveln för just den aktuella rasen ifråga.

Svenska Kennelklubbens en e-tjänst Avelsdata är speciellt framtagen för att hjälpa uppfödare i deras arbete. Den kostar ingenting att använda, det enda som fordras är att du registrerar dig med ett lösenord vid första besöket. Avelsdata har uppgifter om raser både på populations- och individnivå. Det betyder att du kan studera enskilda hundars tävlings-, prov- och veterinärundersökningsresultat men också att du lätt kan få statistik över en hel ras.

Avelsdata har dessutom en funktion för provparning mellan hundar. Genom att använda den kan du snabbt få uppgift om inavelsgraden för en tänkt kombination. SKK avråder från enskilda parningar med högre inavelskoefficient än 6,25 %, det vil säga där hundarna är kusiner eller ännu närmare släkt. För en ras i sin helhet bör samma siffra inte överstiga 2,5 %. I den rasspecifika avelsstrategin, RAS, som utarbetats för varje hundras registrerad i SKK kan rasklubben ha angett en lämplig maximal inavelsnivå.

Läs mer på SKK:s hemsida:

Läs mer på vår hemsida: