Allmänt om motioner

Motioner till Svenska basset fauve klubbens årsmöte skall vara sekreteraren tillhanda senast 21 dagar före utsatt årsmötes datum, för att motionen skall kunna tas upp till beslut på årsmötet. Motionen skall vara författad enligt SKK:s anvisningar enligt nedan. Den kan sändas via fax eller email, men måste även skickas i original med underskrift av motionären/motionärerna. Det underskrivna orginalet får vara sekreteraren tillhanda några dagar senare så länge kopian inkommit i rätt tid via fax eller email. Du kan även skriva och skicka in din motion via hemsidan. Klicka här!
Här nedan hittar du SKK:s anvisningar för skrivning av motioner.

 

Att skriva motioner

I början av året har de flesta av våra läns-, special- och rasklubbar sina årsmöten. Det är då som medlemmarna har en konkret möjlighet att påverka årets verksamhet genom att skriva motioner, som behandlas av årsmötet. I vissa klubbar är motioner sällsynta, andra kan få tillbringa många timmar av årsmötet med att behandla motionerna.

 

Motionsstopp

För att motionen ska behandlas av årsmötet ska den vara inkommen i rätt tid. När din klubb har motionsstopp framgår av stadgarna, men också i utlysandet av årsmötet ska det anges när sista motionsdag är, och vart de ska skickas.

Behandling av motionerna

När motionen inkommit ska den behandlas av klubbens styrelse. Styrelsen ska fatta beslut om hur man anser att årsmötet ska behandla motionen. Man ska också avge ett yttrande som ger argument för det förslag man lämnar. Styrelsen kan föreslå mötet att:

– bifalla motionen, om man tycker att den är bra

– avslå motionen om man inte tycker förslaget är bra eller hållbart eller genomförbart

– anse motionen besvarad om det som tas upp i motionen redan görs eller är under arbete

– lämna motionen utan åtgärd om det som tas upp i motionen ligger utanför klubbens verksamhetsområde eller utanför årsmötets befogenhet

I det fall motionen innehåller flera olika yrkanden, kan styrelsen lämna olika yttranden för varje yrkande. Man kan alltså välja att föreslå styrelsen att bifalla ett yrkande, avslå ett annat och lämna ett tredje utan åtgärd.

 

Att skriva en motion

Ibland kommer det in motioner till klubbarna, som är skrivna så att det är näst intill omöjligt att förstå vad motionären egentligen vill, och det fin ns exempel på att motioner inte har tagits upp för att de saknat yrkanden eller på annat sätt inte varit korrekt formulerade. Det är egentligen inte så svårt att skriva en motion som är både korrekt och lättbegriplig. Följa bara följande enkla tips:

• Rubrik – redan här ska du ange vad motionen handlar om

• Brödtext – här förklarar du bakgrunden till ditt förslag, och argumenterar för din sak. Som regel vinner du på att formulera dig kort och kärnfullt!

• Yrkande – motionen ska avslutas med ett konkret förslag, som årsmötet ska kunna säga ja eller nej till.

Här till höger ser du ett exempel på hur en motion kan skrivas samt hur styrelsen kan svara på denna.

Observera att en motion inte automatiskt får större tyngd bara för att den har många underskrifter!

 

Skicka en motion

Om en motion mailas eller faxas till styrelsen, måste det ändå skickas ett original per post (man kan naturligtvis lämna originalet personligen också) och på originalet ska samtliga motionärers namnteckning finnas.

 

På årsmötet

Samtliga motioner, med styrelsens yttrande, ska finnas i årsmöteshandlingarna.

På årsmötet ska alla inkomna motioner behandlas och beslutas om. I det fall flera motioner behandlar samma sak, kan årsmötet välja att behandla dessa i klump. Styrelsens förslag är alltid huvudyrkande, därför lämnas ordet först till styrelsens representant. Därefter får motionären yttra sig, och sedan lämnas ordet fritt, så att alla kan göra sin röst hörd. När argumenten är genomgångna fattar årsmötet beslut.

Om motionären under debatten bestämmer sig för att dra tillbaka motionen ska mötesordförande ställa frågan om någon annan vill väcka motionen.