Hälso- och jaktenkät fauvar födda 2019

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både rasklubben, BFdB-uppfödarna och inte minst för hundarna och hundägarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa kommer avels-kommittén för Fauveklubben årligen samla in en hälsoenkät från ägare av Basset Fauve de Bretagne som fyller eller har fyllt fyra år innevarande år. Först ut är BFdB födda 2019.

Eftersom hundägaren har den största kunskapen om hur den enskilda hunden faktiskt mår så ber vi dig som BFdB-ägare att besvara hälsoenkäten. Detta är ett av de sätt som du, som enskild hundägare, konkret kan bidra i arbetet med att försöka hålla vår ras frisk och sund.

Syfte
Syftet med hälsoenkäterna är att kunna identifiera förekomsten av olika besvär eller hälso-problem hos BFdB som helhet samt kunna följa frekvensen över tid. För att få en rättvisande bild av hälsoläget är det viktigt att även få information om de hundar som har levt/lever ett friskt liv. Hälsoenkäterna är bland annat ett mycket viktigt underlag vid revidering av Ras-specifika Avelsstrategier (RAS) för BFdB som innehåller mål och strategier för avelsarbetet inom rasen.

Målgrupp
Enkäten riktar sig till BFdB som är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK). Både nu lev-ande hundar och de som inte längre finns med oss är av intresse. Hundens ägare behöver inte vara medlem i Svenska Kennelklubben (SKK).

Tacksam om ni även vill fylla i Jaktenkäten. År 2010 genomförde Fauveklubben en jaktenkät. Sammanställningen av enkäten finns på Fauveklubbens hemsida, www.fauve.sbak.se/jaktenkat. Vi har plockat ut några av frågorna från den för att se om det skett några förändringar + lagt till några nya.

Enkätsvar
Det tar uppskattningsvis cirka 5–20 minuter att besvara varje enkät. I första omgången mejlade vi enkäterna. Finns det inte tillräcklig plats att skriva svar på någon fråga, så skriv det på ett papper eller i ett mejl.

De som inte vill/kan svara via mejl, eller om vi inte har någon mejladress, där kommer enkäterna skickas ut. Enkäterna skickas till:

Yvonne Grankvist, Kjulaåsen Torntorp, 635 06 Eskilstuna

alternativt skanna in enkäten och mejla den till avelsradet@fauve.sbak.se

Inskickad hälso- och jaktenkät kommer att förvaras hos Fauveklubbens avelskommitté vilka har tystnadsplikt.

Vill du svara på enkäterna anonymt så går det givetvis bra.

Resultat
Sammanställningar av enkätsvaren kommer att göras av avelskommittén och presenteras på hemsidan för allmänheten, utan att namnge hund, kennel eller ägare.

Alla som svarar på både Hälsoenkäten och Jaktenkäten är med i en utlottning av en jaktradio Lafayette Smart Bluetooth (DC-155 Smart) värde ca 3500 :-. Vi kommer även att lotta ut kepsar, mössor och hundhalsband. Utlottningen kommer att göras i slutet av augusti.

Vid eventuella frågor om enkäterna mejla avelskommittén, avelsradet@fauve.sbak.se. Vill du att vi ringer upp så lämna telefonnummer. Vid frågor om jaktenkäten kan du ringa Roger Svensson tel. 0768-69 68 80

Stort tack för din tid!

Med vänliga hälsningar
Avelskommittén, Svenska Basset Fauve klubben
Kurt Johansen, Roger Svensson och Yvonne Grankvist