Etiska riktlinjer – SKK

Utdrag ur SKK’s etikanvisningar för hundanvändning vid jaktprov, träning och i tillämpliga delar vid jakt med drivande hund på hare och klövvilt

 

Grundläggande för all jakt i Sverige är att använda lämpliga och för ändamålet vältränade hundar, såväl före som efter skottet.

 

Etik vid jakt med drivande hund på hare är främst att:

 

 • aldrig släppa hunden på samma drevdjur/område om “dödtappt” uppstått
 • inte jaga under sådant väderförhållande (t. ex snödjup, icke bärande skare, sträng kyla(rekommenderad gräns kallare än -15 grader) som innebär onödigt lidande eller alltför stor belastning för både drevdjur och hund
 • i övrigt följa de råd och anvisningar som framgår av bifogade bilaga för Svenska Kennelklubbens jaktprov drivande hund på hare.

 Angående sammanlagda drevtider vid jaktprov för drivande hundar på hare

 

Drevtider för lågbenta raser.

Provdagen är maximerad till 7 timmar för basset, beagle och drever. Under denna tid ska en beagle eller drever vara lös i minst 5 timmar och ha en sammanlagd drevtid om minst 90 minuter, för ett 1:a pris.

För basset är motsvarande tid 4 timmar med en sammanlagd drevtid om minst 60 minuter.

För tax ska provtiden vara minst 4 timmar och hunden ska vara lös i minst 3 timmar för att erhålla pris och ha en sammanlagd drevtid om minst 45 minuter för ett 1:a pris.

 

Drevtider för stövare

För stövare gäller att provtiden ska vara minst 5 timmar och ska ovillkorligen avbrytas senast klockan 16.00. med en sammanlagd drevtid om minst 120 minuter för ett 1:a pris.

Vid de två-dagars prov som förekommer för stövare får hundar ovillkorligen inte släppas andra dagen inom samma område som en hund drivit en hare första dagen.

Vidare gäller för samtliga stövarraser att hunden ska ha genomfört ett rådjursrenhetsprov, innan den tillåts starta på jaktprov.

Drivande hundars drevtider på jaktprov har över tid varit ifrågasatta. Tidigare erfarenhet inom berörda specialklubbar inom SKK, har visat att ovan angivna drevtider är avvägda för att provverksamheten ska ge den avelsinformation som måste anses nödvändig. Dock pågår en regelrevidering som medför att samtliga drivande raser (undantag drivande vildsvinshundar) ska få gemensamma regler från och med 2014 -07-01. I detta revideringsarbete ingår att ytterligare se över “drevtider” för respektive ras.

 

Etik vid jakt med hund på flocklevande hjortdjur samt mufflon är främst att:

 • endast använda kortbenta drivande hundar, eller stötande hundar alternativt kortdrivande hundar
 • försöka avbryta om ett drevdjur är ett hondjur som har kalv/kid/lamm
 • ha tillgång till en eftersökshund som har erfarenhet av att söka efter flocklevande viltslag

 

Etik vid hundanvändning för övrig klövviltsjakt är främst att:

 • vid älgjakt utan ställande hund, endast använda kortdrivande- eller stötande hundar
 • vid jakt på klövvilt (undantaget vildsvin) inte använda “långbenta” hundar av t. ex stövartyp
 • försöka avbryta vid ett drev om drevdjuret är ett hondjur som har kalv/kid.

 

Övrigt

 

Jakt

 • Jägarna ska vara väl förberedda genom träningsskytte och ha god kunskap om lämpligt skjutavstånd.
 • Jakten ska bedrivas med iakttagande av god jaktetik och ett allmänt jägarmässigt uppträdande.
 • Tider för jakt och jaktträning med hund ska respekteras
 • Skjutet vilt ska behandlas med vördnad och respekt.
 • Eftersökshund/apportör ska alltid finnas med vid jakten i erforderligt antal.
 • Skjutet vilt är livsmedel och ska behandlas därefter.
 • Jakten ska bedrivas på ett sådant sätt att hänsyn tas till allmänheten
 • Tomhylsor, patronaskar och dylikt får ej lämnas kvar i markerna.
 • Jakt ska inte bedrivas oftare än att viltet finner trivsel och återvänder i markerna.
 • Viltstammarna ska beskattas med hänsyn till förekomst och årsföryngring.